خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

عید نو

عید نو

عید نوبازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنموین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنمهفت اختر بی آب را کاین خاکیان را می خورندهم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنماز شاه بی...

نظر ۰ بازدید ۸۱
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری

طواف کعبه دل کن اگر دلی داری

طواف کعبه دل کن اگر دلی داریدلست کعبه معنی تو گل چه پنداریطواف کعبه صورت حقت بدان فرمودکه تا به واسطه آن دلی به دست آریهزار بار پیاده طواف کعبه کنیقبول حق نشود گر دلی ...

نظر ۰ بازدید ۱۵۲
آب هوی و حرص نه آبست، آذر است

آب هوی و حرص نه آبست، آذر است

آهوی روزگار نه آهوست، اژدر استآب هوی و حرص نه آبست، آذر استزاغ سپهر، گوهر پاک بسی وجودبنهفت زیر خاک و ندانست گوهر استدر مهد نفس، چند نهی طفل روح رااین گاهواره رادکش و...

نظر ۰ بازدید ۲۱۰
مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت

گه میگردم بر آتش هجر کبابگه سر گردان بحر غم همچو حبابالقصه چو خار و خس درین دیر خرابگه بر سر آتشم گهی بر سر آبدر رفع حجب کوش نه در جمع کتبکز جمع کتب نمی‌شود رفع حجبدر ط...

نظر ۰ بازدید ۹۲
گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جداموج را نتوان شمرد از بحر بی پایان جدااز جدایی، قطع پیوند خدایی مشکل استگر شود سی پاره، از هم کی شود قرآن جدامی شود بیگانگان را دوری...

نظر ۰ بازدید ۱۶۰
زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیا

زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیا

زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیاباشد که در کام صدف گوهر شوی یکتا بیایارب که از دریا دلی خود گوهر یکتا شویای اشک چشم آسمان در دامن دریا بیاما ره به کوی عافیت دانی...

نظر ۰ بازدید ۲۹۹
دلم خیال تو را ره نمای می‌داند

دلم خیال تو را ره نمای می‌داند

دلم خیال تو را رهنمای می‌داندجز این طریق ندانم خدای می‌داندز درد روبه عشقت چو شیر می‌نالماگر چه همچو سگم هرزه لای می‌داندز فرقت تو نمی‌دانم ایچ لذت عمربه چشم‌های ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۰
در هجر، وصل باشد و در ظلمت است نور

در هجر، وصل باشد و در ظلمت است نور

ديگر ز شاخ سرو سهى، بلبل صبورگلبانگ زد كه چشم بد از روى گل به دوراى گل! به شكر آن كه تويى پادشاهِ حسنبا بلبلان بی ‌دلِ شيدا مكن غرور...از دست غيبت تو شكايت نمی ‌كنمتا ني...

نظر ۰ بازدید ۲۷۷
با دلارامی مرا خاطر خوش است

با دلارامی مرا خاطر خوش است

ساقیا برخیز و درده جام راخاک بر سر کن غم ایام راساغر می بر کفم نه تا ز بربرکشم این دلق ازرق فام راگر چه بدنامیست نزد عاقلانما نمی‌خواهیم ننگ و نام راباده درده چند از ا...

نظر ۰ بازدید ۲۳۵
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

غزل آخررو سر بنه به بالین تنها مرا رها کنترک من خراب شب گرد مبتلا کنماییم و موج سودا شب تا به روز تنهاخواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کناز من گریز تا تو هم در بلا نیفتیبگ...

نظر ۰ بازدید ۲۰۳
آغاز داستان خسرو و شیرین

آغاز داستان خسرو و شیرین

آغاز داستان خسرو و شیرینچنین گفت آن سخن گوی کهن زادکه بودش داستانهای کهن یادکه چون شد ماه کسری در سیاهیبه هرمز داد تخت پادشاهیجهان افروز هرمز داد می‌کردبه داد خود جه...

نظر ۰ بازدید ۱۱۷
از بدسری روزگار بی باک غمگین مشو ایدوست

از بدسری روزگار بی باک غمگین مشو ایدوست

ای دل، فلک سفله کجمدار استصد بیم خزانش بهر بهار استباغی که در آن آشیانه کردیمنزلگه صیاد جانشکار استاز بدسری روزگار بی باکغمگین مشو ایدوست، روزگار استیغماگر افلاک، س...

نظر ۰ بازدید ۲۷۸
طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها

طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها

طبعم از لعل تو آموخت در افشانیهاای رخت چشمه خورشید درخشانیهاسرو من صبح بهار است به طرف چمن آیتا نسیمت بنوازد به گل افشانیهاگر بدین جلوه به دریاچه اشگم تابیچشم خورشید...

نظر ۰ بازدید ۱۳۹
چند گریزی ای قَمَر، هر طرفی ز کویِ من؟

چند گریزی ای قَمَر، هر طرفی ز کویِ من؟

چند گریزی ای قَمَر، هر طرفی ز کویِ من؟صیدِ توایم و مُلْکِ تو، گر صَنَمیم و گر شَمَنهر نفَس از کرانه‌یی، یاد کنی بهانه‌ییهر نفَسی بُرون کَشی از عَدَمی هزار فَنگر چه ک...

نظر ۰ بازدید ۱۵۶
عید آمد

عید آمد

عید آمدعید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمدبرگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمدعید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردونکان معتمد سدره از عرش مجید آمدعید آمد ره جویان رقصان و غز...

نظر ۱ بازدید ۱۴۱
مولوی

مولوی

جان منیجان منی جان منی جان منآن منی آن منی آن منشاه منی لایق سودای منقند منی لایق دندان مننور منی باش در این چشم منچشم من و چشمه حیوان منگل چو تو را دید به سوسن بگفتسرو ...

نظر ۰ بازدید ۶۱۸
۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام ای دل چو زمانه می‌کند غمناکتناگه برود ز تن روان پاکتبر سبزه نشین و خوش بزی روزی چندزان پیش که سبزه بردمد از خاکتاکنون که گل سعا...

نظر ۰ بازدید ۱۵۵
تا که نامی شدم از نام نبردم سودی

تا که نامی شدم از نام نبردم سودی

زندگی شد من و یک سلسله ناکامیهامستم از ساغر خون جگر آشامیهابسکه با شاهد ناکامیم الفتها رفتشادکامم دگر از الفت ناکامیهابخت برگشته ما خیره سری آغازیدتا چه بازد دگرم ت...

نظر ۰ بازدید ۱۷۹
من دوش دعا کردم و باد آمینا

من دوش دعا کردم و باد آمینا

آن عشق که هست جزء لاینفک ماحاشا که شود به عقل ما مدرک ماخوش آنکه ز نور او دمد صبح یقینما را برهاند ز ظلام شک ماای کرده غمت غارت هوش دل مادرد تو شده خانه فروش دل مارمزی ک...

نظر ۰ بازدید ۳۴۰
عاشقان را شد مدرس حسن دوست

عاشقان را شد مدرس حسن دوست

عاشقان را شد مدرس حسن دوستدفتر و درس و سبقشان روی اوستخامشند و نعرهٔ تکرارشانمیرود تا عرش و تخت یارشاندرسشان آشوب و چرخ و زلزلهنه زیاداتست و باب سلسلهسلسلهٔ این قوم ...

نظر ۰ بازدید ۲۵۷
اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌امخارم ولی به سایهٔ گل آرمیده‌امبا یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشقهمچون بنفشه سر به گریبان کشیده‌امچون خاک در هوای تو از پا فتاده‌امچو...

نظر ۰ بازدید ۲۹۸
خرد چشم جانست چون بنگری

خرد چشم جانست چون بنگری

ستایش خردکنون ای خردمند وصف خردبدین جایگه گفتن اندرخوردکنون تا چه داری بیار از خردکه گوش نیوشنده زو برخوردخرد بهتر از هر چه ایزد بدادستایش خرد را به از راه دادخرد ره...

نظر ۰ بازدید ۵۴۸
روی تو

روی تو

روی تو کسی که روی تو دیده‌ست حال من داندکه هر که دل به تو پرداخت صبر نتواندمگر تو روی بپوشی و گر نه ممکن نیستکه آدمی که تو بیند نظر بپوشاندهر آفریده که چشمش بر آن جمال ...

نظر ۰ بازدید ۳۰۷
۱۲۳۴۵۶
منزل مبله شیرازاجاره منزل مبله در شیراز
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
استند رسانهانواع تجهیزات نمایشگاهی
Buy Website Traffic Cheap