خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا

گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جداموج را نتوان شمرد از بحر بی پایان جدااز جدایی، قطع پیوند خدایی مشکل استگر شود سی پاره، از هم کی شود قرآن جدامی شود بیگانگان را دوری...

نظر ۰ بازدید ۱۵۰
زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیا

زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیا

زین همرهان همراز من تنها توئی تنها بیاباشد که در کام صدف گوهر شوی یکتا بیایارب که از دریا دلی خود گوهر یکتا شویای اشک چشم آسمان در دامن دریا بیاما ره به کوی عافیت دانی...

نظر ۰ بازدید ۲۴۶
دلم خیال تو را ره نمای می‌داند

دلم خیال تو را ره نمای می‌داند

دلم خیال تو را رهنمای می‌داندجز این طریق ندانم خدای می‌داندز درد روبه عشقت چو شیر می‌نالماگر چه همچو سگم هرزه لای می‌داندز فرقت تو نمی‌دانم ایچ لذت عمربه چشم‌های ...

نظر ۰ بازدید ۸۷
در هجر، وصل باشد و در ظلمت است نور

در هجر، وصل باشد و در ظلمت است نور

ديگر ز شاخ سرو سهى، بلبل صبورگلبانگ زد كه چشم بد از روى گل به دوراى گل! به شكر آن كه تويى پادشاهِ حسنبا بلبلان بی ‌دلِ شيدا مكن غرور...از دست غيبت تو شكايت نمی ‌كنمتا ني...

نظر ۰ بازدید ۲۷۰
با دلارامی مرا خاطر خوش است

با دلارامی مرا خاطر خوش است

ساقیا برخیز و درده جام راخاک بر سر کن غم ایام راساغر می بر کفم نه تا ز بربرکشم این دلق ازرق فام راگر چه بدنامیست نزد عاقلانما نمی‌خواهیم ننگ و نام راباده درده چند از ا...

نظر ۰ بازدید ۲۱۵
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

غزل آخررو سر بنه به بالین تنها مرا رها کنترک من خراب شب گرد مبتلا کنماییم و موج سودا شب تا به روز تنهاخواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کناز من گریز تا تو هم در بلا نیفتیبگ...

نظر ۰ بازدید ۱۹۱
آغاز داستان خسرو و شیرین

آغاز داستان خسرو و شیرین

آغاز داستان خسرو و شیرینچنین گفت آن سخن گوی کهن زادکه بودش داستانهای کهن یادکه چون شد ماه کسری در سیاهیبه هرمز داد تخت پادشاهیجهان افروز هرمز داد می‌کردبه داد خود جه...

نظر ۰ بازدید ۱۰۹
از بدسری روزگار بی باک غمگین مشو ایدوست

از بدسری روزگار بی باک غمگین مشو ایدوست

ای دل، فلک سفله کجمدار استصد بیم خزانش بهر بهار استباغی که در آن آشیانه کردیمنزلگه صیاد جانشکار استاز بدسری روزگار بی باکغمگین مشو ایدوست، روزگار استیغماگر افلاک، س...

نظر ۰ بازدید ۲۷۰
طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها

طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها

طبعم از لعل تو آموخت در افشانیهاای رخت چشمه خورشید درخشانیهاسرو من صبح بهار است به طرف چمن آیتا نسیمت بنوازد به گل افشانیهاگر بدین جلوه به دریاچه اشگم تابیچشم خورشید...

نظر ۰ بازدید ۱۳۲
چند گریزی ای قَمَر، هر طرفی ز کویِ من؟

چند گریزی ای قَمَر، هر طرفی ز کویِ من؟

چند گریزی ای قَمَر، هر طرفی ز کویِ من؟صیدِ توایم و مُلْکِ تو، گر صَنَمیم و گر شَمَنهر نفَس از کرانه‌یی، یاد کنی بهانه‌ییهر نفَسی بُرون کَشی از عَدَمی هزار فَنگر چه ک...

نظر ۰ بازدید ۱۴۸
عید آمد

عید آمد

عید آمدعید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمدبرگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمدعید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردونکان معتمد سدره از عرش مجید آمدعید آمد ره جویان رقصان و غز...

نظر ۱ بازدید ۱۳۶
مولوی

مولوی

جان منیجان منی جان منی جان منآن منی آن منی آن منشاه منی لایق سودای منقند منی لایق دندان مننور منی باش در این چشم منچشم من و چشمه حیوان منگل چو تو را دید به سوسن بگفتسرو ...

نظر ۰ بازدید ۶۱۲
۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام ای دل چو زمانه می‌کند غمناکتناگه برود ز تن روان پاکتبر سبزه نشین و خوش بزی روزی چندزان پیش که سبزه بردمد از خاکتاکنون که گل سعا...

نظر ۰ بازدید ۱۴۶
تا که نامی شدم از نام نبردم سودی

تا که نامی شدم از نام نبردم سودی

زندگی شد من و یک سلسله ناکامیهامستم از ساغر خون جگر آشامیهابسکه با شاهد ناکامیم الفتها رفتشادکامم دگر از الفت ناکامیهابخت برگشته ما خیره سری آغازیدتا چه بازد دگرم ت...

نظر ۰ بازدید ۱۷۵
من دوش دعا کردم و باد آمینا

من دوش دعا کردم و باد آمینا

آن عشق که هست جزء لاینفک ماحاشا که شود به عقل ما مدرک ماخوش آنکه ز نور او دمد صبح یقینما را برهاند ز ظلام شک ماای کرده غمت غارت هوش دل مادرد تو شده خانه فروش دل مارمزی ک...

نظر ۰ بازدید ۳۳۲
عاشقان را شد مدرس حسن دوست

عاشقان را شد مدرس حسن دوست

عاشقان را شد مدرس حسن دوستدفتر و درس و سبقشان روی اوستخامشند و نعرهٔ تکرارشانمیرود تا عرش و تخت یارشاندرسشان آشوب و چرخ و زلزلهنه زیاداتست و باب سلسلهسلسلهٔ این قوم ...

نظر ۰ بازدید ۲۴۸
اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌ام

اشکم ولی به پای عزیزان چکیده‌امخارم ولی به سایهٔ گل آرمیده‌امبا یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشقهمچون بنفشه سر به گریبان کشیده‌امچون خاک در هوای تو از پا فتاده‌امچو...

نظر ۰ بازدید ۲۷۷
خرد چشم جانست چون بنگری

خرد چشم جانست چون بنگری

ستایش خردکنون ای خردمند وصف خردبدین جایگه گفتن اندرخوردکنون تا چه داری بیار از خردکه گوش نیوشنده زو برخوردخرد بهتر از هر چه ایزد بدادستایش خرد را به از راه دادخرد ره...

نظر ۰ بازدید ۵۴۱
روی تو

روی تو

روی تو کسی که روی تو دیده‌ست حال من داندکه هر که دل به تو پرداخت صبر نتواندمگر تو روی بپوشی و گر نه ممکن نیستکه آدمی که تو بیند نظر بپوشاندهر آفریده که چشمش بر آن جمال ...

نظر ۰ بازدید ۳۰۲
اول اردیبهشت روز سعدی شیرازی

اول اردیبهشت روز سعدی شیرازی

هر که نشنیده‌ست وقتی بوی عشقگو به شیراز آی و خاک من ببویاول اردیبهشت ماه جلالی ، سالروز بزرگداشت ادیب و شاعر بزرگ سعدی شیرازی است ، سعدی در فصل بهار و اول اردیبهشت ما...

نظر ۰ بازدید ۲۸۲
ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل

ای آفتاب جان و دل ای آفتاب از تو خجل

ای از ورای پرده‌ها تاب تو تابستان ماما را چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ماای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیاتا آب رحمت برزند از صحن آتشدان ماتا سبزه گردد شوره‌ها ت...

نظر ۰ بازدید ۱۲۴
صلای عشق در دادم جهان را

صلای عشق در دادم جهان را

مراکز عشق به ناید شعاریمبادا تا زیم جز عشق کاریفلک جز عشق محرابی نداردجهان بی‌خاک عشق آبی نداردغلام عشق شو کاندیشه این استهمه صاحب دلان را پیشه این استجهان عشقست و د...

نظر ۰ بازدید ۱۳۱
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت

ای صاحب کرامت شکرانه سلامت

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا رادردا که راز پنهان خواهد شد آشکاراکشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیزباشد که بازبینم دیدار آشنا راده روزه مهر گردون افسانه است و افسونن...

نظر ۰ بازدید ۹۷
۱۲۳۴۵۶
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
گگ سئوبهینه سازی سایت
Buy website Traffic
استند رسانهانواع تجهیزات نمایشگاهی