خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

یا رب ز کرم دری برویم بگشا

یا رب ز کرم دری برویم بگشا

در کعبه اگر دل سوی غیرست تراطاعت همه فسق و کعبه دیرست تراور دل به خدا و ساکن میکده‌ایمی نوش که عاقبت بخیرست تراتا درد رسید چشم خونخوار تراخواهم که کشد جان من آزار ترا...

نظر ۰ بازدید ۱۱۲
ای دوست دوا فرست بیماران را

ای دوست دوا فرست بیماران را

از زهد اگر مدد دهی ایمان رامرتاض کنی به ترک دینی جان راترک دنیا نه زهد دنیا زیراکنزدیک خرد زهد نخوانند آن راتسبیح ملک را و صفا رضوان رادوزخ بد را بهشت مر نیکان رادیبا ...

نظر ۰ بازدید ۲۷
یا رب مکن از لطف پریشان ما را

یا رب مکن از لطف پریشان ما را

هرگاه که بینی دو سه سرگردانراعیب ره مردان نتوان کرد آنراتقلید دو سه مقلد بی‌معنیبدنام کند ره جوانمردان رایا رب مکن از لطف پریشان ما راهر چند که هست جرم و عصیان ما راذ...

نظر ۰ بازدید ۲۷
من چه گویم چون تو می‌دانی نهان

من چه گویم چون تو می‌دانی نهان

شه چو عجز آن حکیمان را بدیدپا برهنه جانب مسجد دویدرفت در مسجد سوی محراب شدسجده‌گاه از اشک شه پر آب شدچون به خویش آمد ز غرقاب فناخوش زبان بگشاد در مدح و دعاکای کمینه بخ...

نظر ۰ بازدید ۵۲
بشنوید ای دوستان این داستان

بشنوید ای دوستان این داستان

بشنوید ای دوستان این داستانخود حقیقت نقد حال ماست آنبود شاهی در زمانی پیش ازینملک دنیا بودش و هم ملک دیناتفاقا شاه روزی شد سواربا خواص خویش از بهر شکاریک کنیزک دید شه...

نظر ۰ بازدید ۳۱
آتش عشقست کاندر نی فتاد

آتش عشقست کاندر نی فتاد

بشنو این نی چون شکایت می‌کنداز جداییها حکایت می‌کندکز نیستان تا مرا ببریده‌انددر نفیرم مرد و زن نالیده‌اندسینه خواهم شرحه شرحه از فراقتا بگویم شرح درد اشتیاقهر ک...

نظر ۰ بازدید ۴۲
فریب عشق به دعوی اشک و آه مخور

فریب عشق به دعوی اشک و آه مخور

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یاراکه این دو فتنه بهم می زنند دنیا راچه شعبده است که در چشمکان آبی تونهفته اند شب ماهتاب دریا راتو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوحبه یا...

نظر ۰ بازدید ۴۹
علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم من به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نما...

نظر ۰ بازدید ۳۰
 که راه اینجا و چاه اینجا

که راه اینجا و چاه اینجا

گذار آرد مه من گاهگاه از اشتباه اینجافدای اشتباهی کآرد او را گاهگاه اینجامگر ره گم کند کو را گذار افتد به ما یاربفراوان کن گذار آن مه گم کرده راه اینجاکله جا ماندش این...

نظر ۰ بازدید ۴۹
چون قلم از ما همین گفتار می ماند به جا

چون قلم از ما همین گفتار می ماند به جا

آنچنان کز رفتن گل، خار می ماند به جااز جوانی حسرت بسیار می ماند به جاآه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت استآنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جانیست غیر از رشته طول امل چون عن...

نظر ۰ بازدید ۹۳
فکرت مکن نیامده فردا را

فکرت مکن نیامده فردا را

ای دل عبث مخور غم دنیا رافکرت مکن نیامده فردا راکنج قفس چو نیک بیندیشیچون گلشن است مرغ شکیبا رابشکاف خاک را و ببین آنگهبی مهری زمانهٔ رسوا رااین دشت، خوابگاه شهیدانس...

نظر ۰ بازدید ۷۲
صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

اول دفتر به نام ایزد داناصانع پروردگار حی توانااکبر و اعظم خدای عالم و آدمصورت خوب آفرید و سیرت زیبااز در بخشندگی و بنده نوازیمرغ هوا را نصیب و ماهی دریاقسمت خود می‌...

نظر ۰ بازدید ۱۲۱
کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا

صلاح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجادلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسکجاست دیر مغان و شراب ناب کجاچه نسبت است به رندی صلاح و تقوا راسماع وعظ کجا نغمه...

نظر ۰ بازدید ۶۳
آن کس که ز چرخ نیم نانی دارد

آن کس که ز چرخ نیم نانی دارد

آن کس که ترا شناخت جان را چه کندفرزند و عیال و خانمان را چه کنددیوانه کنی هر دو جهانش بخشیدیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کندآن کس که از آب و گل نگاری داردروزی به وصال او قر...

نظر ۰ بازدید ۱۶۶
اخوان ثالث - باغ بی برگی

اخوان ثالث - باغ بی برگی

آسمانش را گرفته تنگ در آغوشابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش.باغ بی برگی،روز و شب تنهاست،با سکوت پاکِ غمناکش.سازِ او باران، سرودش باد.جامه اش شولای عریانی‌ست.ورجز،اینش ...

نظر ۰ بازدید ۶۵
چو دل در مهر شیرین بست فرهاد

چو دل در مهر شیرین بست فرهاد

زاری کردن فرهاد از عشق شیرینچو دل در مهر شیرین بست فرهادبرآورد از وجودش عشق فریادبه سختی می‌گذشتش روزگارینمی‌آمد ز دستش هیچ کارینه صبر آنکه دارد برک دورینه برک آنک...

نظر ۰ بازدید ۷۶
ز سوز عشق بهتر در جهان چیست

ز سوز عشق بهتر در جهان چیست

مراکز عشق به ناید شعاریمبادا تا زیم جز عشق کاریفلک جز عشق محرابی نداردجهان بی‌خاک عشق آبی نداردغلام عشق شو کاندیشه این استهمه صاحب دلان را پیشه این استجهان عشقست و د...

نظر ۰ بازدید ۸۲
 قصد جفاها نکنی

قصد جفاها نکنی

قصد جفاها نکنیقصد جفاها نکنی ور بکنی با دل منوا دل من وا دل من وا دل من وا دل منقصد کنی بر تن من شاد شود دشمن منوانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل منواله و شیدا دل من بی...

نظر ۰ بازدید ۶۰
آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد

آفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده باد

مرغ دل پران مبا جز در هوای بیخودیشمع جان تابان مبا جز در سرای بیخودیآفتاب لطف حق بر عاشقان تابنده بادتا بیفتد بر همه سایه همای بیخودیگر هزاران دولت و نعمت ببیند عاشقی...

نظر ۰ بازدید ۶۴
چرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان را؟

چرا عاقل نیندیشد هم از آغاز پایان را؟

زمستان، پوستین افزود بر تن، کدخدایان راولیکن پوست خواهد کَند ما یک لا قبایان را...رهِ ماتمسرای ما ندانم از که می پرسد؟زمستانی که نشناسد در دولتسرایان رابه دوش از برف ...

نظر ۰ بازدید ۵۹
۱۲۳۴۵۶
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
Buy website Traffic
گگ سئوبهینه سازی سایت