خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

تو پری‌زاده ندانم ز كجا می ‌آيى

تو پری‌زاده ندانم ز كجا می ‌آيى

تو پری‌زاده ندانم ز كجا می ‌آيىكآدمیزاده نباشد به چنين زيبايىراست خواهى، نه حلال است كه پنهان دارند؛مثل اين روى و نشايد كه به كس بنمايىسرو با قامت زيباى تو در مجلس ب...

نظر ۰ بازدید ۴۵
دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

چه مستیست ندانم که رو به ما آوردکه بود ساقی و این باده از کجا آوردتو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیرکه مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورددلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکنکه ...

نظر ۰ بازدید ۹۷
خنده جام می و زلف گره گیر نگار

خنده جام می و زلف گره گیر نگار

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مستپیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دستنرگسش عربده جوی و لبش افسوس کناننیم شب دوش به بالین من آمد بنشستسر فرا گوش من آورد به آواز حزینگ...

نظر ۰ بازدید ۶۸
این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند

این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماستاین حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اندهیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکردآنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده‌اندساقیا می ده که با حک...

نظر ۰ بازدید ۶۸
پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد

پیوسته سرت سبز و لبت خندان بادجان و دل عاشقان ز تو شادان بادآنکس که ترا بیند و شادی نکندسر زیر و سیه گلیم و سرگردان بادبی‌یاری تو دل بسوی یار نشدتا لطف غمت ندیده غمخوا...

نظر ۰ بازدید ۵۹
«بامداد»

«بامداد»

«بامداد»آه بامدادهر چه کرد و هر چه بودبهترینِ شعرهای قرن را سرودچون سپیده بودگاه غنچه میشکفتیک گل غریبدر میان خلوت حیاط در بهارگاه مثل صبحهای غمگرفته شمالمیگرفتتیر...

نظر ۰ بازدید ۲۶
ری را

ری را

ری راری را... صدا می آید امشباز پشت «کاچ» که بند آببرق سیاه تابش تصویری از خرابدر چشم می کشاندگویا کسی است که می خواند...اما صدای آدمی این نیست.با نظم هوش ربایی منآوازها...

نظر ۰ بازدید ۵۵
به راه عشق اگر از پا در افتادم، به سر رفتم

به راه عشق اگر از پا در افتادم، به سر رفتم

به کویت با دل شاد آمدم، با چشم تر رفتمبه دل امید درمان داشتم، درمانده تر رفتمتو کوته دستی ام می خواستی ورنه من مسکینبه راه عشق اگر از پا در افتادم، به سر رفتمنیامد دام...

نظر ۰ بازدید ۱۰۹
چه باید گفت با آن کس که می دانی نمی ماند؟

چه باید گفت با آن کس که می دانی نمی ماند؟

تو خواهی رفت، دیگر حرف چندانی نمی ماندچه باید گفت با آن کس که می دانی نمی ماند؟بمان و فرصت قدری تماشا را مگیر از ماتو تا آبی بنوشانی به من، جانی نمی ماند …برایم قابل د...

نظر ۰ بازدید ۱۱۱
ليكن رفيق بر همه چيزى مقدّم است

ليكن رفيق بر همه چيزى مقدّم است

يارا، بهشت، صحبتِ يارانِ همدم است...ديدار يار نامتناسب جهنم استهر دم كه در حضور عزيزى برآورىدرياب كز حياتِ جهان حاصلْ آن دم استنه هر كه چشم و گوش و دهان دارد آدمی ستبس ...

نظر ۰ بازدید ۱۷۶
همیشه خانه خرابِ هوای خویشتنم

همیشه خانه خرابِ هوای خویشتنم

به تَنگ، همچو شرر، از بقای خویشتنمتمامْ چشم ز شوق فنای خویشتنمره گریز نبسته است هیچ کس بر مناسیر بندِ گرانِ وفای خویشتنم...به بی نیازی من ناز، می کند همّتتوانگر از دل ...

نظر ۰ بازدید ۹۱
کاش دستِ دوستی هرگز نمی دادی به من

کاش دستِ دوستی هرگز نمی دادی به من

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است!در قفس با دوست مردن، از رهایی بهتر استقصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای پادشاه!دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر استتشنگانِ مِهر محتاج ت...

نظر ۰ بازدید ۲۳۴
نانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را

نانی بده نان خواره را آن طامع بیچاره را

من از کجا؟ پند از کجا؟ باده بگردان ساقیاآن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیابر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقاندور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیانانی بده نان خو...

نظر ۰ بازدید ۱۱۲
سبز بودن را نثار هم کنیم

سبز بودن را نثار هم کنیم

در باور بیداریاین همه رنگهنوز خواب تو را می بینمو در ازدحام این همه دردچه صادقانه برایت می خندمزیبا، تمام عظمتتنها به قد قامت یک علف رقصاندر باد استحالا در میان عبور ...

نظر ۰ بازدید ۴۳
و تو اولاد واژه های ناسروده

و تو اولاد واژه های ناسروده

درختاناولادان آب وُ خاک اَندو تو اولاد واژه های ناسرودهقطره اشکی گُمشده در بارانپیغمبرانی خسته در راهو من اولاددُوزد سیبی هستمبا تیپاه ایرانده شده از هرچه درختلا ا...

نظر ۰ بازدید ۱۷
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هستیا شب و روز به جز فکر توام کاری هستبه کمند سر زلفت نه من افتادم و بسکه به هر حلقه موییت گرفتاری هستگر بگویم که مرا با تو سر و کاری ن...

نظر ۰ بازدید ۲۱۳
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

زین گونه‌ام که در غمِ غربت شکیب نیستگر سر کنم شکایت هجران، غریب نیستجانم بگیر و صحبت جانانه‌ام ببخشکز جان شکیب هست و، ز "جانان" شکیب نیستگم‌گشته‌ی دیار محبت کجا رود...

نظر ۰ بازدید ۱۲۵
چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری ست

چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری ست

چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری ستجای گلایه نیست، که این رسم دلبری ست...هر کس گذشت از نظرت در دلت نشستتنها گناه آینه ها زودباوری ستمِهرت به خلق بیشتر از جور بر من استسهم ...

نظر ۰ بازدید ۱۰۸
شب فراق به پايان مگر نمی آيد؟

شب فراق به پايان مگر نمی آيد؟

چه رفته است که امشب سحر نمی آيد؟شب فراق به پايان مگر نمی آيد؟جمال يوسف گل چشم باغ روشن کردولی ز گمشده ی من خبر نمی آيدشدم به ياد تو خاموش، آن چنان که دگرفغان هم از دل سن...

نظر ۰ بازدید ۴۳
در قضاوت همه حق را به تو دادند ولی

در قضاوت همه حق را به تو دادند ولی

هستی ام رفت و دلم سوخت و خون شد جگرمبا خبر باش که بعد از تو چه آمد به سرمدر قضاوت همه حق را به تو دادند ولینکته اینجاست که من راز نگهدارترم...گرچه آزردی ام ای دوست، محال...

نظر ۰ بازدید ۶۰۸
چند روزی است که تنها به تو می اندیشم

چند روزی است که تنها به تو می اندیشم

یکی به این صندلی سردبگوید: بیهوده نشسته ای...آن که میخواست بیاید، رفت .. .کیوان مهرگان***چند روزی است که تنها به تو می اندیشماز خودم غافلم، اما به تو می اندیشم!شب که مهتاب...

نظر ۰ بازدید ۴۳
ای کاش ندیده بودم آن روز تو را

ای کاش ندیده بودم آن روز تو را

آن را که جفا جوست نمی باید خواستسنگین دل و بد خوست نمی باید خواستمارا ز تو غیر از توتمنایی نیستاز دوست به جز دوست نمی باید خواستمستان خرابات ز خود بی خبرندجمعند و ز بو...

نظر ۰ بازدید ۱۷۳
ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشین

ای که در دل جای داری بر سر چشمم نشین

راستی گویم به سروی ماند این بالای تودر عبارت می‌نیاید چهره زیبای توچون تو حاضر می‌شوی من غایب از خود می‌شومبس که حیران می‌بماندم وهم در سیمای توکاشکی صد چشم از این ...

نظر ۰ بازدید ۱۹۶
میان آن همه عاشق به یاد من هم هست...؟

میان آن همه عاشق به یاد من هم هست...؟

میان آن همه عاشق به یاد من هم هست...؟اگر چه دور و برم دوست هست، همدم هستگمان مکن که در این روزگار، محرم هستشبی برابر آیینه با خودم گفتممیان آن همه عاشق به یاد من هم ه...

نظر ۰ بازدید ۱۲۴
۱۲۳۴۵۶
گگ سئوبهینه سازی سایت
Buy website Traffic
استند رسانهانواع تجهیزات نمایشگاهی
Buy Website Traffic Cheap