خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

دختری به نام ایران

دختری به نام ایران

چه صادقانهخاور میانهدر رویش یک لبخندعاشق شدکنون سالهاستدختری به نام ایراندر پس تمام پنجره های دنیابر سر تمام چهار راه هابا لُکنت وُ اشککلاهی در دستایستاده استتا گد...

نظر ۰ بازدید ۴۲
منم ابر و تویی گلبن، كه می خندی چو می گریَم

منم ابر و تویی گلبن، كه می خندی چو می گریَم

خیال انگیز و جان پرور، چو بوی گل، سراپایینداری غیر از این عیبی كه می دانی كه زیباییمن از دلبستگی های تو با آیینه دانستمکه بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی‌!به شمع...

نظر ۰ بازدید ۹۷
با آنکه ز ما هيچ زمان ياد نکردی

با آنکه ز ما هيچ زمان ياد نکردی

در قيد غمم، خاطرِ آزاد کجایی؟تنگ است دلم، قوتِ فرياد کجایی؟کو همنفسی تا نفس شاد بر آرم؟مجنون تو کجا رفتی و فرهاد کجایی؟ای ناوک تأثير که کردی سفر از دلميخواست تو را نا...

نظر ۰ بازدید ۲۱۴
شيفته حلقۀ گوش توام

شيفته حلقۀ گوش توام

شيفته حلقۀ گوش توامسوخته چشمه نوش توامماهرخ با خط و خال منىدلشده بى تن و توش توامترک منى گوش به من دار از آنکهندوک حلقۀ به گوش توامخانه بياراسته ام چون نگارمنتظر خانه...

نظر ۰ بازدید ۴۷
غرض رنجیدن ما بود از دنیا که حاصل شد

غرض رنجیدن ما بود از دنیا که حاصل شد

به تنهایی گرفتارند مشتی بی‌ پناه این‌جامسافرخانه‌ ی رنج است یا تبعیدگاه این‌جا؟غرض رنجیدن ما بود از دنیا که حاصل شدمکن عمر مرا ای زندگی دیگر تباه این‌جابرای چرخش ...

نظر ۰ بازدید ۲۶۹
بیچاره دلی که ماند بی‌تو

بیچاره دلی که ماند بی‌تو

بیچاره کسی که زر نداردوز معدن زر خبر نداردبیچاره دلی که ماند بی‌توطوطیست ولی شکر ندارددارد هنر و هزار دولتافسوس که آن دگر نداردمی‌گوید دست جام بخششما بدهیمش اگر ند...

نظر ۰ بازدید ۵۷
فرزانهٔ عشق را تو دیوانه مگو

فرزانهٔ عشق را تو دیوانه مگو

فرزانهٔ عشق را تو دیوانه مگوفرزانهٔ عشق را تو دیوانه مگوهمخرقهٔ روح را بیگانه مگودریای محیط را تو پیمانه مگواو داند نام خود تو افسانه مگوگر جمله برفتند نگارا تو مروا...

نظر ۰ بازدید ۲۶۰
 ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتهاای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌هاامروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدیبر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خداخورشید را حاجب تویی اومید را ...

نظر ۰ بازدید ۳۹
که در طریقت ما رد شدن ، گذشتن نیست

که در طریقت ما رد شدن ، گذشتن نیست

عبور کردم از این عشق و عاشقان دانندکه در طریقت ما رد شدن گذشتن نیستنوید کلانکی***حافظ شیرازی چه زیبا میگوید :منم که شهره شهرم به عشق ورزیدنمنم که دیده نیالوده‌ام به بد...

نظر ۰ بازدید ۲۶۹
تدبیر کند بنده و تقدیر نداند

تدبیر کند بنده و تقدیر نداند

تدبیر کند بنده و تقدیر نداندتدبیر به تقدیر خداوند نماندبنده چو بیندیشد پیداست چه بیندحیله بکند لیک خدایی نتواندگامی دو چنان آید کو راست نهادستوان گاه که داند که کجا...

نظر ۰ بازدید ۲۴۳
هرگز حسد نبردم بر منصبى و مالى

هرگز حسد نبردم بر منصبى و مالى

مرا تو جان عزیزی و یار محترمیبه هر چه حکم کنی بر وجود من حکمیغمت مباد و گزندت مباد و درد مبادکه مونس دل و آرام جان و دفع غمیهزار تندی و سختی بکن که سهل بودجفای مثل تو بر...

نظر ۰ بازدید ۷۸
هله نومید نباشی

هله نومید نباشی

هله نومید نباشیهله نومید نباشی که تو را یار براندگرت امروز براند نه که فردات بخوانددر اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جاز پس صبر تو را او به سر صدر نشاندو اگر بر تو ببند...

نظر ۰ بازدید ۹۵
شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

شب فراق تو هر شب که هست یلداییست

نظر به روی تو هر بامداد نوروزیستشب فراق تو هر شب که هست یلداییستخلاص بخش خدایا همه اسیران رامگر کسی که اسیر کمند زیباییستحکیم بین که برآورد سر به شیداییحکیم را که دل ...

نظر ۰ بازدید ۶۸
پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد

پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد

"یلدا " یعنی یادمان باشد، زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت . بی لاله رخان روی بصحرا نتوان کردبی سرو قدان میل تماشا نتوان کردکام دلم ...

نظر ۰ بازدید ۷۵
نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست

نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست

گویند رها کنش که یاری بدخوستخوبیش نیرزد به درشتی که دروستبالله بگذارید میان من و دوستنیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوستشب نیست که چشمم آرزومند تو نیستوین جان به لب رس...

نظر ۰ بازدید ۱۵۲
مگر چشمان ساقی بشکند امشب خمارم را

مگر چشمان ساقی بشکند امشب خمارم را

سرود آبشارمگر چشمان ساقی بشکند امشب خمارم رامگر شوید شراب لطف او از دل غبارم رابهشت عشق من در برگ ریز یادها گم شدمگر از جام می گیرم سراغ چشم یارم رابه گوشش بانگ شعر و ا...

نظر ۰ بازدید ۶۰
بی‌چشم بسوی ماه ره می‌بینم

بی‌چشم بسوی ماه ره می‌بینم

ماهی فارغ ز چارده می‌بینمبی‌چشم بسوی ماه ره می‌بینمگفتی که از او همه جهان آب شده استآوخ که در این آب چه مه می‌بینیممائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیمهر صبح منوریم و هر ...

نظر ۰ بازدید ۴۲۵
دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلیزنهار بد مکن که نکردست عاقلیاین پنج روزه مهلت ایام آدمیآزار مرمان نکند جز مغفلیباری نظر به خاک عزیزان رفته کنتا مجمل وجود ببینی مفصلیب...

نظر ۰ بازدید ۴۰۶
تو که یک روز پراکنده نبوده‌ست دلت

تو که یک روز پراکنده نبوده‌ست دلت

تو که یک روز پراکنده نبوده‌ست دلتصورت حال پراکنده دلان کی دانینفسی بنده نوازی کن و بنشین ار چندآتشی نیست که او را به دمی بنشانیسخن زنده دلان گوش کن از کشته خویشچون دل...

نظر ۰ بازدید ۶۸
دوش دیوانه شدم ،عشق مرا دید و بگفت

دوش دیوانه شدم ،عشق مرا دید و بگفت

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگوپیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگوور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفتآمدم نعره مزن جا...

نظر ۰ بازدید ۱۴۰
چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو

چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو

چون وا نمی کنی گرهی، خود گره مشواز حسن خلق رتبه همت زیاده نیستدست و دل گشاده چو روی گشاده نیستفیض فتادگان بود از ایستاده بیشسنگ نشان به راهنمایی چو جاده نیستچون وا نم...

نظر ۰ بازدید ۵۸۸
ای که می پرسی چه پیش آمد که پیدا نیستی؟

ای که می پرسی چه پیش آمد که پیدا نیستی؟

سخت می خواهم که در آغوش تنگ آرم تو راهر قدر افشرده ای دل را، بیفشارم تو را.عمرها شد تا کمندِ آه را چین می کنمبر امید آن که روزی در کمند آرم تو را.از لطافت گر چه ممکن نیست ...

نظر ۰ بازدید ۱۷۶
ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی...

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی...

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانیدودم به سر برآمد زین آتش نهانیای بر در سرایت غوغای عشقبازانهمچون بر آب شیرین آشوب کاروانیتو فارغی و عشقت بازیچه می‌نمایدتا خرمنت نسو...

نظر ۰ بازدید ۲۶۲
غرض وفاست که با مردم دگر نکنی…

غرض وفاست که با مردم دگر نکنی…

چه شد که جانب اهل وفا گذر نکنی؟چه شد که ناگه اگر بگذری، نظر نکنی؟.رسيد جان به لبم، چون زيمَ اگر نرسی؟هلاک يک نظرم، چون کنم اگر نکنی؟.چو ماه عيد، به سالی اگر شوی طالعرَو...

نظر ۰ بازدید ۵۹
۱
 ... 
۱۲۳۴۵۶
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
سفر به مناطق گردشگریسفر به مشهد،سفر به کیش
استند رسانهانواع تجهیزات نمایشگاهی
Buy website Traffic